Kohtusse pöördumise riigilõivud ühtlustusid

9 juuli

Alates 01.07.2014 ühtlustusid kohtusse pöördumise riigilõivud. Varasemalt oli e-toimiku kaudu kohtudokumentide esitamine hagejale/avaldajale soodsam, st paralleelselt kehtisid nii täismäär kui ka nn soodusmäär. Nüüdseks ei ole vahet, kas toimetada hagi kohtusse e-toimiku kaudu või paberil. Riigilõivu makstakse ühtsetel alustel. Miks enam soodsamalt ei saa? Sellepärast, et Riigikohus leidis, et olukord, kus koheldakse arvutikasutajat ja mittekasutajat ebavõrdselt ei ole põhiseadusega kooskõlas ning ei teeni oma eesmärki. Igal juhul uute ühtlustatud riigilõivumääradega saab tutvuda Riigilõivuseaduse §-des 57-58 ning selle Lisas 1 .

riigilõivPilt SIIT

Ühisvara jagamine – kuidas jagatakse kodulaen?

1 juuni

Esmalt tasub meeles pidada, et kodulaen ei ole abikaasade ühisvara. Ühisvaraks on perekonnaseaduse (PKS) mõttes varaühisuse kestel omandatud esemed ning abikaasade muud varalised õigused.Pangalaen aga on abikaasade võetud kohustus.

Ühisvara saab reeglina jagada ainult siis, kui lõppenud on varaühisuse varasuhe. See juhtub näiteks siis, kui abikaasade vahel sõlmitakse varasuhet muutev abieluvaraleping või abielu lahutatakse. Samuti võib varasuhte lõpetamist abielu lahutamiseta hageda, kuid see eeldab spetsiifilisi asjaolusid – nt üks abikaasa ohustab perekonna ülalpidamist.

Seega üldiselt oleks mõistlik enne ühisvara jagamise hagi kohtusse esitamist abielu lahutada või esitada ühisvara jagamise hagi koos abielu lahutamise hagiga.

Mis puudutab kodulaenu, siis pangaga sõlmitud lepingust tulenevalt vastutavad abikaasad sellest tulenevate kohustuste eest panga ees solidaarselt – st pank võib nõuda laenumakse tasumist ükskõik kummalt abikaasalt, olenemata sellest, kuidas abikaasad omavahel on kokku leppinud. Sisuliselt eksisteerib laenusuhtes kaks tasandit: abikaasad vs pank (1) ning abikaasade omavaheline suhe (2). Kohus saab ühisvara jagades reguleerida üksnes abikaasade omavahelise suhtega puutuvat (2).

PKS § 38 esimese lause järgi tuleb ühisvara jagades ühisvaral lasuvad kohustused täita või jagada abikaasade vahel sarnaselt muu varaga. Riigikohus on avaldanud seisukoha (RKTKo nr 3-2-1-38-14), et ühisvara jagades tuleb perekonnaseaduse mõtte kohaselt üldjuhul eelistada ühisvaral lasuvate kohustuste täitmist, sest siis saab panga nõue rahuldatud ja abikaasad vabanevad solidaarkohustusest. See tähendab, et kodulaenuga soetatud eluase tuleks ühisvara jagamise käigus müüa. 

Kui eluaset ei müüda, saab kohus jagada kodulaenu üksnes abikaasade vahelist suhet arvestades, st pangale jääb jätkuvalt õigus nõuda laenuvõlga mõlemalt abikaasalt. Nt kui kohus otsustab jätta laenumaksete tasumise kohustuse naisele, võib pank siiski nõuda laenumakse tasumist ka mehelt. Nende omavahelisest varajagamisest tulenevalt võib aga mees nõuda hiljem tasutud laenumakse naiselt tagasi. Kui soovitakse, et ka pank oleks varajagamisega seotud ning nõuaks antud näite puhul võlga üksnes naiselt, tuleb kohtuvaidlusesse kaasata ka pank, kes peab andma laenu sellisele jagamisele oma nõusoleku. Siis on edaspidi välistatud, et pank nõuab laenumakseid ka mehelt. Silmas tuleb pidada, et nõusoleku andmine on panga õigus, mitte kohustus –  pank peab nõustuma kohustuse üleminekuga ühele abikaasale või muul viisil kohustuse omavahelise jagamisega VÕS § 175 lg 2 mõttes.

vara jagaminePilt SIIT

Õigus olla unustatud

15 mai

Euroopa Kohus andis paar päeva tagasi (13.05.2014) õigusele olla unustatud uue mõõtme. Nimelt on isikutel õigus nõuda, et Google eemaldaks nende andmed otsingumootori tulemitest. Täpsemalt on Google´l kohustus isiku taotlusel kustutada “ebaadekvaatsed, ebaolulised või enam mitte asjakohased andmed”. Kohus jõudis seisukohale, et juba olemasolev EL Andmekaitsedirektiiv kaitseb samuti õigust olla unustatud (nimelt on soovitud vana direktiivi muuta just põhjendusel, et see seda kaitset ei paku). Üks põhjendus, mille kohus tõi välja on see, et isegi kui algselt oli tegu isiku kohta seaduslikult avaldatud täpse infoga, võis see siiski aja möödudes muutuda direktiiviga vastuolus olevaks teabeks. Otsingumootoreid, nagu nt Google, tuleb käsitleda isikuandmete töötlejatena ning kohtuotsuse valguses ei saa neid enam pidada ainult lihtsalt neutraalseteks infovahendajateks. Õiguseksperdid on juba avaldanud seisukohti, et kohtuotsus võib anda rohelise tule isikutele, kes nõuavad piinlike puberteedipiltide ja sotsiaalmeedias sisalduvate solvangute kustutamist.

Inglise keele oskajad võivad otsusega tutvuda SIIN

Eestikeelne eemaldamistaotlus on leitav SIIT

???????????????????????????????????????Pilt SIIT

Venekeelsed seadused Eesti õigusruumis

14 mai

Viimastel päevadel on kirgi kütnud justiitsministri A. Anvelti plaan tõlkida ligi 50 seadust vene keelde, põhjendusega pakkuda venekeelsele elanikkonnale võimalust tutvuda seadustega enda emakeeles ning tõsta nende õigusteadlikkust. See on saanud ka vastukaja, mille kohaselt ei ole korrektne tekitada muljet, et Eesti seadused saavad olema suuremahuliselt saadavad ka vene keeles (K. Michal).

Praegu on Riigi Teataja lehel saadaval väga palju vandetõlkide poolt tõlgitud inglisekeelseid seadustõlkeid (mh Põhiseadus, Riigi õigusabi seadus, Karistusseadustik, Pärimisseadus, Perekonnaseadus jne jne), mis on kättesaadavad SIIN. Tõlkimise eesmärgina on märgitud Eesti õiguskorra tutvustamine väljaspool Eestit, eelkõige välisinvestoritele ning EL partneritele. Venekeelseid seaduseid on käputäis ning nendega saab mh tutvuda Justiitsministeeriumi kodulehel. Kuigi nt EV Põhiseadust seal nimekirjas välja toodud pole, on see siiski venekeelsena Riigi Teataja lehel saadaval. Samas ei leidnud ma vene keeles nt perekonnaseadust, pärimisseadust, tsiviilseadustiku üldosa seadust, karistusseadustikku jne.

Tekib küsimus, kumb on tähtsam, kas Eesti mistahes seaduste suuremahuline tutvustamine välisinvestoritele või siinse märkimisväärse muukeelse elanikkonna emakeelne teavitamine sellest, milliste õigusnormide keskel me kõik peame toimetama?

50 seadustVäljavõte ERR uudisteportaalist

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 876 other followers

%d bloggers like this: