Võlgnik ära maga! VAIDLE!

28 nov

Ei ole mõtet pead liiva alla peita, kui rahakotis tuul ulub. Ja maksa tagaseljaotsuste puhul väljamõistetud ulmesummasid inkassofirmadele, võlausaldajatele ja kohtutäiturile. Järgnev näpunäide ei vabasta Teid üldjuhul 100% võlgadest, aga kahandab ilmselt oluliselt Teilt väljamõistetavaid summasid, kui julgete kohtu kaudu võla sissenõudjale omapoolse vastukäigu anda.

1. Kui kohtult saabub maksekäsumenetluse makseettepanek, esita kättesaamisest 15 päeva jooksul kindlasti vastuväide! Kui Sa seda ei tee, järgneb kohtupoolne maksekäsk kogu sissenõutud summa ulatuses, st kohtumäärus, milles sisalduva summa mittemaksmise korral, läheb see omakorda edasi kohtutäiturile sundtäitmiseks (ja niigi küsitavale summale lisanduvad täituritasud).

Mida vastuväitesse kirja panna? Kindlasti võib kirja panna, et nõue on aegunud. Lisada võiks veel, et nõutav viivis on ülemäära suur. Kui ebamõistlik viivisemäär on lepingus kokku lepitud pisikeses kirjas tüüptingimustes (reeglina see nii on), võiks lisada, et viivise ja muu teenustasu “kokkuleppe” tüüptingimustes on tühine. Kõige selle kirja panemine võtab maksimaalselt aega 3 minutit ja ei nõua mingeid juriidilisi põhjendusi. Isegi kui kõik kirjapandu ei vasta tõele (nt nõue pole veel aegunud) ei maksa vastamine iseenesest midagi ja võib säästa kümneid kui mitte isegi sadu eurosid. Sa võid kirja panna ka lihtsalt – ei nõustu nõutavaga ja sellest juba piisab, aga soovitan siiski veidi pikemalt.

2. Pärast Sinu vastuväidet jätkub asi hagimenetluses. Ära põe, pool tööd on juba ära tehtud!

Asja hagimenetluse korras menetlev kohus kohustab esialgu Sissenõudjat esitama uuesti oma nõude ja põhjendama seda hagiavaldusele ettenähtud vormis (st kõik asjakohased tõendid, täpne viivisearvestus ja muu muusika) 14 päeva jooksul, kui maksekäsu kiirmenetluse avaldus ei vasta hagiavalduse nõuetele. See on jällegi lisakohustus Sissenõudjale, sest maksekäsus piisab üldjuhul summa nimetamisest ja nõude lühikirjeldusest (maksekäsukeskus ei pea nimelt kontrollima nõude põhjendatust, seega on õigluse jaluleseadmine maksekäsumenetluses vastuväitja ülesandeks).

Nüüd antakse Sulle hagi (s.o sissenõudja põhjenduste ja tõenditega nõude) kättetoimetamisel ka tähtaeg hagile vastamiseks. Ära nüüd jälle vastamata jäta! Kirjutada võib põhimõtteliselt sama, mis maksekäsu vastuväites. Tavaliselt annab kohus Sulle ka juhtnööre, mida vastusesse kirja panna. Ära ehmu, kui nõutakse juriidilises keeles maeiteamida. Kirjuta midagigi, st pane kõik kirja, mis pähe tuleb (aegumine, viivis ülemäära suur, palu kohtul viivist vähendada, maini, et lepingus olevad tüüptingimused ülemäära suurte intressimäärade ja teenustasude kohta on tühised, viivise suhtes peaks kehtima VÕS §-s 94 sätestatud määr, viivise arvestus on ebaõige jne) !

Mõned lisakommentaarid:

- viivist ei saa kohus omal algatusel vähendada, seda on vaja eraldi taotleda, seega TAOTLE KOHTULT VIIVISE VÄHENDAMIST!

- aegumist ei saa ka kohus omatahtsi kohaldada, seega ESITA VASTUVÄIDE, et NÕUE ON AEGUNUD!

Nõue aegub 3 aastat alates sissenõutavaks muutumisest. Kui on esitatud palju arveid, siis iga arvet tuleb vaadelda eraldi.  Kui nõue muutub sissenõutavaks arve esitamisega, algab nõude aegumistähtaeg selle kalendriaasta lõppemisest, mil õigustatud isik võib arve esitada (TSÜS § 147 lg 3). Nt arve maksetähtpäev oli 15.07.2008, nõude aegumine algas sisuliselt 01.01.2009 (2009, 2010, 2011). Kui hagi või maksekäsk esitati alates 01.01.2012, on tegemist aegunud nõudega. Aga ära sina vaeva esialgu oma pead, ütle lihtsalt, et on aegunud. Selle kohta peab kohus oma seisukoha võtma.

- tüüptingimusi saab kohus ka omal algatusel kontrollida (aga ainult juhul kui nende üle on vaidlus), kuid ikkagi tasub mainida, et lepingus sisalduvad kirbukirjas EBAMÕISTLIKUD TÜÜPTINGIMUSED, mis Sind kui tarbijat kahjustavad ON TÜHISED!

3-2-1-56-08“Juhul, kui pooled vaidlevad tüüptingimuste sisu üle, peab kohus kontrollima tüüptingimuste kehtivust ka siis, kui pooled ise ei ole sellele tuginenud. “

3-2-1-120-08 (SOOVITAN LUGEDA RK LAHENDIT!) – “Samas võib olla VÕS § 42 lg 3 p 5 järgi tühine tüüptingimus, millega krediidiandjal on õigus nõuda krediidisaajale ja käendajale saadetud kirjalike teadetega seotud kulutuste hüvitamist krediidiandja hinnakirja järgi.”

Omaette teema on liigkasuvõtlikel tingimustel sõlmitud lepingutega (TsÜS § 86), mis on  tühised tervikuna (kui tunned, et see Sind puudutab, esita vastav vastuväide!).

SEADUS: “Tehing on heade kommetega vastuolus muu hulgas, kui pool teab või peab teadma tehingu tegemise ajal, et teine pool teeb tehingu tulenevalt oma erakorralisest vajadusest, sõltuvussuhtest, kogenematusest või muust sellisest asjaolust, ja kui: 1) tehing on tehtud teise poole jaoks äärmiselt ebasoodsatel tingimustel või 2) pooltele tulenevate vastastikuste kohustuste väärtus on heade kommete vastaselt tasakaalust väljas. Kui vastastikuste kohustuste väärtus on heade kommete vastaselt ebamõistlikult tasakaalust väljas, siis eeldatakse, et pool teadis või pidi teadma teise poole erakorralisest vajadusest, sõltuvussuhtest, kogenematusest või muudest sellistest asjaoludest. Tarbijakrediidilepingute (mh SMS laenulepingud, päikese-, puhkuse-, jõulukingi- ja muud laenud) puhul eeldatakse, et pooltele tulenevate vastastikuste kohustuste väärtus on heade kommete vastaselt tasakaalust väljas muu hulgas, kui tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määr ületab krediidi andmise ajal Eesti Panga viimati avaldatud keskmist krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam kui kolm korda. Käesolevas lõikes nimetatud krediidi kulukuse määra igakuise avaldamise korraldab Eesti Pank oma veebilehel!

Riigikohus on lahendites nr 3-2-1-108-14 ja 3-2-1-186-13 selgitanud, et kui krediidi kulukuse määr on erakordselt suur, on võimalik laenulepingu tühisus tuvastada TsÜS § 86 lg 1 alusel. Sellise olukorraga on tegu, kui laenulepingu krediidi kulukuse määr ületab Eesti Panga viimati avaldatud keskmist krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam kui kuus korda.

Riigikohtu lahend 3-2-1-49-11 selgitab TsÜS § 86 olemust. (Mh krediidi kulukuse määr nimetatud lepingus oli 791,61%.!!!)

NB! KUI LAENUVÕLA KOHTA ON JUBA JÕUSTUNUD KOHTULAHEND, SIIS TÄITEMENETLUSE AEGUMISTÄHTAEG ON 10 AASTAT! SEEGA VAIDLE VASTU ÕIGEL AJAL!

Lisalugemissoovitus: “Laenusaaja õiguste kaitse SMS-laenu lepingute puhul” (K. Saare, K. Sein, M-A. Simovart)., Juridica nr I / 2010

Väga hea analüüs: A. Urbanik “Tarbijast laenusaajad liigkasuvõtmise eest kaitsvad sätted ja nende menetluslik kohaldamine” (Tartu, 2014)

Suhtluskorra rikkumise eest 9500.- € valuraha

27 nov postimees isa ja laps

Euroopa Inimõiguste Kohus tegi 04.11.2014 lahendi, millega mõistis ühe Moldova ema kasuks, kes polnud oma last  ametivõimude suutmatuse tõttu 2012. aastast näinud, mittevaralise kahju hüvitise 9500 eurot. Prantsuskeelset lahendit on võimalik lugeda siit.

Nimelt visati naine 2012. a suvel välja oma mehe vanemate kodunt, kus ta oli seniajani elanud koos abikaasa ja tütrega.  Sellest ajast alates ei ole ema saanud oma lapsega suhelda mehe ja mehe vanemate keelu tõttu. Ema tegi Euroopa Inimõiguste kohtule avalduse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 8 rikkumise tuvastamiseks põhjendusega, et ametivõimud ei taganud tema suhtlusõigust lapsega.

Artikkel 8. Õigus austusele era- ja perekonnaelu vastu

1. Igaühel on õigus sellele, et austataks tema era- ja perekonnaelu ja kodu ning korrespondentsi saladust.

2. Võimud ei sekku selle õiguse kasutamisse muidu, kui kooskõlas seadusega ja kui see on demokraatlikus ühiskonnas vajalik riigi julgeoleku, ühiskondliku turvalisuse või riigi majandusliku heaolu huvides, korratuse või kuriteo ärahoidmiseks, tervise või kõlbluse või kaasinimeste õiguste ja vabaduste kaitseks.

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) seisukoht oli, et Artiklist 8 tulenevate kohustuste täitmiseks tuleb riigil teatud juhtudel tagada positiivsete meetmetega vanema ja lapse suhtlus. Ametivõimude suutmatus peresuhteid tagada ei tähenda automaatselt seda, et riik on oma kohustused jätnud täitmata. Riigil on positiivne kohustus ka vanemate konflikti korral. Tegutseda tuleb kiiresti selleks, et vältida ajafaktori mõju peresuhetele. Kuigi EIK-i ülesanne ei ole hinnata asjaolusid siseriiklike pädevate ametivõimude asemel, tuleb EIK-il siiski tuvastada, kas ametivõimud on astunud kõik sammud, mida neilt võinuks vastavas olukorras eeldada.

Käesolevas asjas märkis EIK, et ametivõimud määrasid poja isale kolmel korral rahatrahvi summas 6 eurot, mida EIK ei pidanud piisavaks. Isegi pärast kohtulahendit, millega laps määrati ajutiselt kaebaja juurde elama, ei astunud ametivõimud piisavaid samme lapse ja isa asukoha tuvastamiseks. EIK leidis, et ametivõimud ei tegutsenud piisavalt hoolsalt, sest lasid süveneda kaebaja ja tema lapse võõrandumisel.

Hiljuti mõistis ka Tallinna Halduskohus Eesti Vabariigilt ühe Eesti isa kasuks analoogse probleemi tõttu välja 7500 eurot. Seega teema on väga aktuaalne ning ootab riigipoolset seisukohta ning aktiivset tegutsemist. Samuti on EIK korduvalt rõhutanud, et lapse ning vanema teemad tuleb kohtutes lahendada võimalikult kiiresti, mitte aastaid vinduvates protsessides. Raha rahaks. Iseenesest ei asenda ükski rahasumma aastaid kestvat igatsust. Või kuidas?

postimees isa ja lapsPostimehe artikkel SIIN

Jõu kasutamine suhtlemiskorra rikkumisel

4 nov Parents swear, and children suffer 2

Suvel kirjutasin postituse teemal, mis teha siis, kui lapsevanem rikub suhtlemiskorda. Riigikohtu hiljutises, 29. oktoober 2014, lahendis anti suuniseid selleks puhuks, kui lapsevanem jätkuvalt rikub kohtu poolt määratud suhtlemiskorda. Kõige äärmuslikum meede lapsel teise vanemaga suhtlemise tagamiseks on jõu kasutamine.

Kordan üle protseduuri. Kohus otsustab esmalt suhtlemiskorra üle (kohtuotsus) või on kinnitab poolte kompromissi suhtlemiskorra tingimuste kohta (kohtumäärus). Kui lapsevanem eelnimetatud kohtuotsust või -määrust rikub, tuleb teha kohtusse selle kohta teha avaldus. Siis tuleb kohtul seaduse kohaselt läbi viia lepitusmenetlus. Lepitusmenetluse eesmärk on anda vanematele võimalus leida kohtu abiga lahendus lapsega suhtlemise korra täitmiseks enne täitemenetluse alustamist ja võimalike sunnivahendite kohaldamist. Lepitusmenetluses saab lapsevanem aga taotleda kohtult lapsega suhtlemist reguleeriva kohtumääruse täitmise tagamiseks ka jõu kasutamist. Kui lepitusmenetlus ebaõnnestub, saab kohus määrata, milliseid sunnivahendeid tuleb suhtlemist reguleeriva kohtumääruse täitmise tagamiseks rakendada. Sellise lahendiga, milles kohus määrab sunnivahendid, saab pöörduda kohtutäituri poole.

Kohtutäitur saab teha täitetoiminguid lapsega suhtlemise võimaldamiseks, sh võib kohtutäitur kasutada lapse või suhtlemisõigust rikkuva lapsevanema vastu jõudu. Riigikohus selgitab, et lapsega suhtlemise võimaldamiseks ei saa lapse suhtes jõudu kasutada. Jõudu võib  lapse suhtes kasutada üksnes lapse ühekordse üleandmise korral (nt juhul, kui laps tuleb vanemast või perekonnast eraldada tema heaolu ohustamise tõttu PKS §-de 134 ja 135 alusel või hooldusõiguse muutumise tõttu PKS §-de 137 ja 138 alusel).

Lapsega suhtlemist reguleeriva kohtulahendi täitmiseks saab sunnivahenditega mõjutada vanemat, kes on kohustatud võimaldama lapsel kohtu määratud suhtlemise korra järgi teise vanemaga suhelda. Muuhulgas kasutada vanema vastu ka täitemenetluse seadus § 179 lg 4 esimese lause alusel jõudu.

Riigikohus märgib, et kohtutäituril on ka endal võimalus taotleda kohtult jõu kasutamise võimaldamist, kui lapsevanem ei ole seda varasemalt lepitusmenetluses teinud või kohus ei ole ise lepitusmenetluses omal algatusel jõu kasutamist määranud. Samas rõhutatakse, et jõu kasutamine on seaduses sätestatud äärmuslik meede. Jõudu võib kasutada üksnes juhul, kui muude vahendite rakendamine on jäänud või jääb tulemusteta. Samuti siis kui on vaja lahendit kiiresti täita ning jõu kasutamist õigustab vajadus tagada lapse heaolu, mida ei ole muul viisil võimalik saavutada. Jõudu kasutades peab olema võimalik tagada lapsega suhtlemine last kahjustamata.

Kohus annab jõu kasutamiseks võimaluse, aga selle reaalse kasutamise üle tuleb otsustada siiski kohtutäituril. Kohtutäitur peab vastavalt asjaoludele ja olukorrale otsustama, kas kasutada lapsega suhtlemise võimaldamiseks jõudu (sh korrakaitse organite abil) või piisab muudest meetmetest. Kohtutäitur peab juhinduma sellest, et kohtulahendi täitmine algaks kiiresti ja toimuks efektiivselt.

Parents swear, and children suffer 2Pilt SIIT

Firmaautode käibemaksutrall – ehk ostke endale õige auto!

6 sept

Täna ilmus Delfi ärilehes hea artikkel maksuõiguse spetsialistilt Lasse Lehiselt (Eesti majandusteadlane, Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse esimees ja Tartu Ülikooli finantsõiguse dotsent), kes toob värvikalt välja eeldatavalt 01.12.2014 jõustuva käibemaksuseaduse muudatuse protsessi ning võimalikud lüngad seaduses. Lisan siia mõned olulised tsitaadid L. Lehiselt:

- …lootsime ka sellele, et küsimustele vastamise käigus hakkavad inimesed (st seadusloojad – mina) ehk pikemalt mõtisklema ja saavad lõpuks ise ka aru, millise s**a nad kokku keeravad.”

- “Meie ametnike optimism sai kerge tagasilöögi — Euroopa Komisjon nõudis korduvalt täiendavaid selgitusi ja põhjendusi, muu hulgas ka selle kohta, milliste teaduslike meetoditega on arvutatud tulemus 50%. Kuid rahandusminister säilitas oma optimismi ja teatas suve hakul Riigikogus enne seadusemuudatuste vastuvõtmist, et tal on Brüsselis „käpp sees“ ja pole mõtet luba ootama jääda, vaid seaduse võib väikese varuga vastu võtta.”

- “Täiendavalt toodi seadusesse ka massipiirangu — 3500 kilogrammi. Sellest raskemad sõiduautod või väikebussid kvalifitseeruvad käibemaksuseaduse mõistes muuks sõidukiks, millele sisendkäibemaksu mahaarvamise piirangud ei laiene. Nii et, mehed, ostke omale õigete meeste auto!”

- Praegu võib öelda, et meeldigu see meile või mitte, on vähemalt mingigi selgus majas, mis meid ees ootab. Kuigi teatud tõlgenduste osas ilmselt ei kujuta praegu MTA ette, mida, keda ja kuidas ta kontrollima peaks, on siiski põhilised tähised paigas ja ettevõtjatel aeg hakata esimesi valikuid tegema — kas muuta autoparki, valmistuda võitluseks maksuametiga või leppida 10% suuremate kuludega.”

FirmaautodPilt SIIT

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2 106 other followers

%d bloggers like this: