Arhiiv | Lahutus RSS feed for this section

Ühisvara jagamine – kuidas jagatakse kodulaen?

1 juuni

Esmalt tasub meeles pidada, et kodulaen ei ole abikaasade ühisvara. Ühisvaraks on perekonnaseaduse (PKS) mõttes varaühisuse kestel omandatud esemed ning abikaasade muud varalised õigused.Pangalaen aga on abikaasade võetud kohustus.

Ühisvara saab reeglina jagada ainult siis, kui lõppenud on varaühisuse varasuhe. See juhtub näiteks siis, kui abikaasade vahel sõlmitakse varasuhet muutev abieluvaraleping või abielu lahutatakse. Samuti võib varasuhte lõpetamist abielu lahutamiseta hageda, kuid see eeldab spetsiifilisi asjaolusid – nt üks abikaasa ohustab perekonna ülalpidamist.

Seega üldiselt oleks mõistlik enne ühisvara jagamise hagi kohtusse esitamist abielu lahutada või esitada ühisvara jagamise hagi koos abielu lahutamise hagiga.

Mis puudutab kodulaenu, siis pangaga sõlmitud lepingust tulenevalt vastutavad abikaasad sellest tulenevate kohustuste eest panga ees solidaarselt – st pank võib nõuda laenumakse tasumist ükskõik kummalt abikaasalt, olenemata sellest, kuidas abikaasad omavahel on kokku leppinud. Sisuliselt eksisteerib laenusuhtes kaks tasandit: abikaasad vs pank (1) ning abikaasade omavaheline suhe (2). Kohus saab ühisvara jagades reguleerida üksnes abikaasade omavahelise suhtega puutuvat (2).

PKS § 38 esimese lause järgi tuleb ühisvara jagades ühisvaral lasuvad kohustused täita või jagada abikaasade vahel sarnaselt muu varaga. Riigikohus on avaldanud seisukoha (RKTKo nr 3-2-1-38-14), et ühisvara jagades tuleb perekonnaseaduse mõtte kohaselt üldjuhul eelistada ühisvaral lasuvate kohustuste täitmist, sest siis saab panga nõue rahuldatud ja abikaasad vabanevad solidaarkohustusest. See tähendab, et kodulaenuga soetatud eluase tuleks ühisvara jagamise käigus müüa. 

Kui eluaset ei müüda, saab kohus jagada kodulaenu üksnes abikaasade vahelist suhet arvestades, st pangale jääb jätkuvalt õigus nõuda laenuvõlga mõlemalt abikaasalt. Nt kui kohus otsustab jätta laenumaksete tasumise kohustuse naisele, võib pank siiski nõuda laenumakse tasumist ka mehelt. Nende omavahelisest varajagamisest tulenevalt võib aga mees nõuda hiljem tasutud laenumakse naiselt tagasi. Kui soovitakse, et ka pank oleks varajagamisega seotud ning nõuaks antud näite puhul võlga üksnes naiselt, tuleb kohtuvaidlusesse kaasata ka pank, kes peab andma laenu sellisele jagamisele oma nõusoleku. Siis on edaspidi välistatud, et pank nõuab laenumakseid ka mehelt. Silmas tuleb pidada, et nõusoleku andmine on panga õigus, mitte kohustus –  pank peab nõustuma kohustuse üleminekuga ühele abikaasale või muul viisil kohustuse omavahelise jagamisega VÕS § 175 lg 2 mõttes.

vara jagaminePilt SIIT

Kaitstud: Pikk kooselu ei muuda lahusvara ühisvaraks.

16 apr.

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:

Kaitstud: Ühisvara omandamine lahus elavate abikaasade poolt.

7 apr.

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:

Kinnisvara soetamisest abielu ajal.

17 märts

Soovin osta krundi. Probleem selline, et olen ametlikult abielus, aga samas ei ela koos juba 10 aastat. On ka lapsed abielust, kes saavad toetust.  Soovin nüüd osta krundi. Kas minu niinimetatud abielunaisel on võimalik seda krunti kunagi nõudma hakata? Või siis, kui kunagi lahutame, kas tal siis on õigus nõuda sellest mingit osa?

Minu arvamus: Kõik abielu ajal ostetud vara läheb juriidiliselt ühisvaraks, hoolimata sellest, kas abikaasad elavad faktiliselt koos või mitte. Kui kunagi lahutama peaksite, siis toimub varajagamine (vara võib jagada muidugi ka abielu ajal). Kas kokkuleppeliselt või kokkuleppe mittesaavutamise tõttu kohtus. Kuivõrd ostate selle kinnisasja eeldatavasti enda rahade eest, siis jagamise kohtusse minekul peaks kohus seda asjaolu ühisvara jagamisel arvesse võtma. Varajagamise üldpõhimõte on, et jagatakse abikaasade vahel võrdselt. Samas saab kohus sellest põhimõttest kõrvale kalduda, 1) arvestades lapse või teise abikaasa tähelepanu väärivat huvi; 2) kui üks abikaasa ei ole mõjuvate põhjusteta osalenud oma sissetuleku või tööga ühisvara omandamisel; 3) kui ühisvara on omandatud ühe abikaasa lahusvara arvel; 4) kui abikaasa lahusvara väärtus on abielu kestel oluliselt suurenenud teise abikaasa töö, rahaliste kulutuste või abikaasade ühisvara osa arvel. Teie puhul tuleks ilmselt kõne alla punkt 2. Ilmselt oleks Teie puhul kõige mõistlikum üldse lahutuse sisseandmine, enne nimetatud kinnisasja ostu. Lahutus peaks muidugi enne tehingut jõustunud olema. Siis puuduks igasugune vaidlus, kas teisel abikaasal on sellele krundile edaspidi õigust või mitte – peale lahutust omandatud vara on igal juhul lahusvara. Abielu saab kokkuleppeliselt lahutada perekonnaseisuasutuses. Vaidluse korral (nt teine abikaasa ei anna lahutust, küsimus on laste “jagamises” või ühisvara jagamises) lahutatakse abielu ühe abikaasa nõudel kohtus.

%d bloggers like this: