Arhiiv | Töölepingu lõpetamine RSS feed for this section

Täispikk näide avaldusest töövaidluskomisjonile – TLS § 82 lg 1 alusel töölepingu lõpetamine

13 apr.

NB! 01.07.2009.a. on jõustunud uus Töölepingu seadus, seega tuleks alltoodud avaldust lugeda eelkõige kui juriidilise dokumendi vormistamise näidist. Viited seadusesätetele pole käesoleva seisuga ajakohased.

Alltoodud tekst on näide minu poolt koostatud avaldusest tööinspektsiooni töövaidluskomisjonile, milles isik nõuab töölepingu lõpetamist, tuginedes TLS § 82 lõikele 1 – s.o töölepingu lõpetamine töötaja algatusel, sest tööandja on rikkunud töölepingut. Nimetatud juhul on töötajal õigus 5 päeva enne töölt lahkumist anda tööandjale avaldus, milles on viide eelnimetatud paragrahvile. Loomulikult peab avaldusel olema ka alus – st tööandja peab olema töölepingut oluliselt rikkunud. Kui tööandja avaldust ei rahulda, siis on töötajal õigus pöörduda töövaidluskomisjoni poole. Meeles tuleb pidada, et töövaidluskomisjon vaatab läbi üksnes nõudeid, milles nõutav summa ei ületa 50’000.- krooni (alates 01.07.2009.a. 150’000.-krooni). Suurema nõude korral tuleb pöörduda kohtu poole.

Nimetatud avaldus on tehtud eelmisel aastal – 2008 – mil isadel oli naise sünnitamise eel või järel õigus 10-päevasele tasustatud isapuhkusele. Hetkel on seadus niipalju muutunud, et isadel on õigus küll puhkusele, kuid tasu neile selle eest seaduse järgi enam ei võimaldata.

TÖÖINSPEKTSIOONI LÕUNA INSPEKTSIOONI TÖÖVAIDLUSKOMISJONILE

Teguri 37

50107 Morna

Avaldaja: Mati Murakas

Isikukood: 38011124713

Aadress: Mustika küla,

Lubja vald, Mornamaa

Telefon: 56342111

e-mail: mati.murakas@mail.ee

Tööandja: Osaühing Tempus Ehitus

Registrikood: 11113118

Aadress: Metsaküla tee 8, Kumna küla, Harku vald, Harjumaa,

Juhatuse liige: Siim Adamberg

Isikukood: 37006292734

Telefon: 5046758

e-mail: siim@tempus.ee

27.02.2008.a.

A V A L D U S

Mati Murakas’e nõue OÜ Tempus Ehitus vastu TLS § 82 lg 1 ja lg 2 alusel töölepingu lõpetamise õigsuse tunnustamiseks ning hüvitise saamiseks kahe (2) kuu keskmise palga ulatuses, PuhkS §§ 16 p 2 ja 301 ja PalS § 32 lg 1 alusel saamata jäänud puhkusekompensatsiooni ja lõpparve saamiseks ning TLS § 74 lg 2, § 119 lg-te 1 ja 2 ning PalS § 29 alusel tööraamatu kätteandmiseks ja lõpparve maksmiseks ning tööraamatu andmisega ja lõpparve maksmisega viivitamisega seotud aja eest hüvitise saamiseks.

  1. Mati Murakas kui Töötaja ja Osaühing Tempus Ehitus, registrikood 11113118, kui Tööandja sõlmisid 01.03.2006.a määramata tähtajaga töölepingu (edaspidi nimetatud Leping – Lisa 1), millega Mati Murakas asus projektijuhi ametikohale (põhitöökoht Morna).
  2. 06.02.2008.a esitas Töötaja e-maili teel (Lisa 2) seoses elukaaslase tervisliku seisundi, täpsemalt rasedus- ja sünnituspuhkusega Tööandja juhatuse liikmele Siim Adambergile ja raamatupidajale Anne Valterile avalduse 10 päeva tasulise isapuhkuse võimaldamiseks alates 07.02.2008.a. – 20.02.2008.a. Samal päeval enne tööpäeva lõppu helistas hr Adamberg, kes, olles avaldusega juba eelnevalt tutvunud, teatas, et selline avaldus ei ole „viisakas”, tema keeldub selle rahuldamisest ning samahästi võiks Mati Murakas Töötajana esitada puhkuseavalduse koos lahkumisavaldusega. Vastavalt PuhkS § 16 p-le 2 ja §-le 301 on minul kui tulevasel isal õigus naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal võtta isapuhkust minule sobival ajal (ning minu Tööandja oli ka varasemalt teadlik minu soovist isapuhkust võtta) ning Tööandja on TLS-st tulenevalt kohustatud seda mulle võimaldama. Leian, et Tööandja ei saa oma ühepoolse pahauskliku tahtega üle astuda TLS sätestatust ning on sellise käitumisega lisaks seadusele rikkunud ka Lepingu punkti 7.2. Tänase päevani ei ole ma saanud PuhkS §-ga 301 garanteeritud isapuhkuse kompensatsiooni.
  3. Tööandja sellise suhtumise ja ka juba varasema ebakompetentse tööalase käitumise tõttu otsustas Töötaja tegutseda järgnevalt. Töötaja saatis 07.02.2008.a Tööandjale tähitud kirjaga (Lisa 3) veelkord nii 06.02.2008.a. e-maili teel edastatud isapuhkuse avalduse originaali kui ka avalduse töölepingu lõpetamiseks tööandjapoolse lepingutingimuste rikkumise tõttu (TLS § 82 lg 1). Töölepingu lõppemist soovis Töötaja alates 21.02.2008.a. Postisaadetiste väljastusteate (Lisa 4) kohaselt sai Osaühing Tempus Ehitus juhatuse liige hr Adamberg kirjad kätte 16.02.2008.a. Mina Töötajana olen teinud kõik endast võimaliku, et nimetatud kirjad jõuaksid õigeaegselt Tööandjani (hr Adambergini) ning vastavalt TsÜS § 69 lg-le 4 tuleks lugeda minu tahteavaldused ka õigeaegselt Tööandja poolt kättesaaduks – antud juhul kandis sel viisil edastatud kirjade kättesaamise riisikot igal juhul tahteavalduse saaja, so Tööandja.
  4. Allpool toon välja põhjused, mistõttu leian, et töölepingu lõpetamine TLS § 82 alusel on õiguspärane:
  5. Vastavalt TLS § 26 lg 1 punktile 4 tuleb töölepingus muuhulgas ära näidata ka töötaja tööülesanded, st tööfunktsioon. Kui konkreetset tööülesannete kirjeldust lepingule ei lisata, tuleb lisada viide ametijuhendile, kollektiivlepingule või muule töösuhet reguleerivale dokumendile. Viide ametijuhendile on Lepingusse küll lisatud, kuid Tööandja poolt viidatud dokumendiga tutvuda mina kui Töötaja ei ole saanud. Tänase kuupäevani, s.o 26.02.2008.a. ei ole Tööandja vaatamata minu kui Töötaja korduvatele kirjalikele (millest peegeldub suurepäraselt Tööandja tegelik suhtumine „korrektsesse” töösuhtesse) (Lisad 5-6) ja suulistele meeldetuletustele esitanud mulle allkirjastamiseks Lepingu punktis 2.3. nimetatud ametijuhendit, millega seoses on siiani kirjalikult fikseerimata minu konkreetsed tööülesanded. Seetõttu leian, et olen Töötajana olnud töösuhtes kaitsetum pool. Näiteks olen sagedasti pidanud saama impulsiivseid, ebaselgeid ja laialivalguvaid töökorraldusi, mis tihtipeale on väljunud ka projektijuhile omaste tööülesannete raamidest. Eeltoodust tulenevalt ei ole mul olnud võimalik täita korrektseid tööülesandeid ning sisuliselt puudub mul tänase päevani täpne ülevaade minu kui töötaja kohustuslikest tööülesannetest, millele viidatakse Lepingu punktis 2.7. Kuigi olen varasemalt heatahtlikult avaldanud kirjalikult ka isiklikku initsiatiivi (Lisa 6) lisada meievahelisele töölepingule lisaks palgatingimuste muutmisele ka korrektne ametijuhend, on see paraku jäänud reaalsete tulemusteta. Otsustasin, et enam ma sellise Tööandja poolt pealesurutud olukorraga ei lepi. Eelnevat arvesse võttes olen kokkuvõttes jõudnud tõdemusele, et Tööandja ei kavatsenudki minule seda nn ametijuhendit tutvustada ning tööülesannetes korrektselt kokku leppida ja plaanis mind edaspidigi tööalaselt omatahtsi manipuleerida ning vaidlusalust Lepingut rikkuda. Seega leian, et kuna Tööandja ei ole vaatamata minupoolsetele korduvatele meeldetuletustele vaevunud oma eelnimetatud lepingujärgset kohustust nõuetekohaselt täitma, on tegemist esimese temapoolse märkimisväärselt olulise lepingurikkumisega, mis juba ainuüksi õigustaks lepingu lõpetamisel viitamist TLS § 82 lõikele 1.
  6. Tänase päevani, s.o 27.02.2008.a., ei ole Tööandja esitanud Töötajale Lepingu punktis 5.2. nimetatud kohustuslikku puhkuste ajakava ei 2007 ega ka 2008 aasta kohta, millega seoses ei ole Töötaja saanud õigeaegselt planeerida oma puhkusegraafikut. Nagu eelnevalt käesoleva avalduse punktis 2 mainitud, ei ole Tööandja maksnud Töötajale isapuhkuse eest pahatahtlikult ning seadust eirates ka puhkusetasu. Kusjuures Riigikohtu tsiviilkolleegium on oma lahendi 3-2-1-1-05 punktis 16 asunud seisukohale, et puhkusetasu maksmine on tööandja PuhkS-st tulenev lepinguline kohustus ja selle rikkumise korral on töötajal õigus TLS § 82 lg 1 alusel tööleping lõpetada. Seega saab tuua välja veel ühe olulise põhjuse, miks minupoolne Lepingu lõpetamine TLS § 82 lg 1 alusel on õigustatud.
  7. Vastavalt Lepingu punktidele 3.1 ja 3.2 pidi Töötaja töötama päevas 8 tundi. Seega polnud tegemist TPS mõistes summeeritud tööajaga. Sellele vaatamata on Töötaja sageli pidanud tegema ületunnitööd, mida tõendavad ka käesolevale avaldusele lisatud kinnitatud väljavõtted minu poolt juhitud tööobjekti (ehitusobjekt Kuusekäbi 6-17, Metsa vald, Mornamaa) valvepäevikust (Lisa 7), millest nähtub, et viibisin tööpostil enamasti 08.00-18.00 (või isegi kauem). Nimelt algas minu tavaline tööpäev objekti valve alt vabastamisega ning lõppes objekti valvestamisega, st üleandmisega valvurile, valve üleandmine on fikseeritud allkirjadega. Sellest tulenevalt olime koos minuga töötanud projektijuhiga sunnitud tegema pidevalt 9-tunniseid või pikemaid tööpäevi. Tegemist pole olnud vääramatu jõu mõjul tehtud ületunnitööga. Tulenevalt TPS § 8 lg-st 3 võib ületunnitööd teha poolte kokkuleppel. Kokkulepe peab olema saavutatud iga kord, kui ületunnitöö vajadus tekib. Tuleb sedastada, et sellist igakordset kirjalikku kokkulepet meil Tööandjaga pole olnud, samuti pole ta ka täitnud endale Lepingu punktiga 3.3. võetud kohustust pidada tööajagraafikut, rääkimata ületundide tasustamisest. Seega tuleb nentida, et tegemist on järjekordse lepingutingimuse mittetäitmisega.
  8. Eeltoodule tuginedes leian Töötajana, et mul on olnud piisav alus lõpetada Leping tuginedes TLS § 82 lõikele 1 – pidades eelkõige silmas tööandjapoolset konkreetsete tööülesannete sätestamata jätmist, puhkusegraafiku esitamata jätmist, puhkusetasu tasumata jätmist ning tööajagraafiku pidamata jätmist – kõik nimetatud kohustused on aga Tööandja enesele võtnud 01.03.2006.a sõlmitud töölepinguga või tulenevad otse seadusest.
  9. Kuigi tööleping pidi lõppema 21.02.2008.a., ei ole Tööandja siiani mulle tagasi andnud tööraamatut ega tasunud lõpparvet (TLS § 83 lg 1). Samuti ei ole Tööandja mulle siiani maksnud isapuhkuse kompensatsiooni (PuhkS § 301).
  10. Kuna Tööandja on endiselt ebausaldusväärne ja keeldub siiani töölepingu lõpetamisest ning sellega seoses tööraamatu väljaandmisest ning lõpparve ja puhkusetasu tasumisest ning on püüdnud mind erinevate ähvardustega telefoni teel manipuleerida kirjutama lahkumisavaldust tuginedes TLS §–le 79, olen õiguse jaluleseadmiseks sunnitud pöörduma töövaidluskomisjoni poole.

Seega palun töövaidluskomisjonil tunnustada minupoolset töölepingu lõpetamise õigsust, tuginedes TLS § 82 lõikele 1 ning mõista OÜ-lt Tempus Ehitus mulle välja PalS § 32 lg 1 alusel saamata jäänud lõpparve (s.o 01.02-06.02 töötatud aja eest), PuhkS §§ 16 p 2 ja 301 alusel saamata jäänud puhkusekompensatsioon (s.o 10 tööpäeva keskmine palk), TLS § 82 lg 2 alusel saadav kahe (2) kuu keskmine palk ning TLS § 74 lg 2, TLS § 119 lg-te 1 ja 2 ning PalS § 29 alusel tööraamat ja hüvitis tööraamatu andmisega ning lõpparve maksmisega viivitamisega seotud aja eest (s.o. 2 x keskmine palk iga viivitatud päeva eest), KOKKU +++++++++++++++++ krooni (summa numbrite ja sõnadega) .

LISAN AVALDUSELE ALLJÄRGNEVAD DOKUMENDID:

Lisa 1 – Mati Murakas’e ja Osaühing Tempus Ehitus vahel 01.03.2006.a sõlmitud tööleping nr 008-2006 (4 lk).

Lisa 2 – 06.02.2008.a. e-maili teel juhatuse liikmele Siim Adambergile (siim@tempus.ee) ja raamatupidajale Anne Valterile (anne@tempus.ee) .pdf failina saadetud tasulise isapuhkuse avaldus (1 lk).

Lisa 3 – 07.02.2008.a Osaühing Tempus Ehitus juhatuse liikmele Siim Adambergile tähitud kirjaga edastatud puhkuseavaldus (1 lk) ja lahkumisavaldus (1 lk). Lisatud Eesti Posti Morna kesklinna kontori poolt väljastatud tšekk, reg nr +++++++ EE.

Lisa 4 – Postisaadetise väljastusteade, reg nr ++++++ EE.

Lisa 5 – 11.10.2007.a Mati Murakas’e poolt e-maili teel saadetud kiri Osaühing Tempus Ehitus juhatuse liikmele Siim Adambergile (3 lk).

Lisa 6 – 15.01.2008.a ja 17.01.2008.a. e-maili teel peetud kirjavahetus Osaühing Tempus Ehitus juhatuse liikme Siim Adambergi ja Mati Murakas’i vahel (2 lk).

Lisa 7 – Skorpion Julgestusteenistuse AS Morna osakonna müügijuhi Rasmus Mägi poolt kinnitatud väljavõtted ehitusobjekti (Kuusekäbi 6-17, Morna vald Mornamaa) valvepäevikust (03.04.2006.a. – 31.06.2007.a) (11 lk A3).

Soovin tööandjalt alljärgnevate dokumentide esitamist:

1. Mati Murakas’i tööraamat.

2. Mati Murakas’I viimase kuue (6) kuu palgatõendid (august 2007 – jaanuar 2008).

Lugupidamisega

Ees- ja perekonnanimi

Mati Murakas

Avaldus on esitatud kahes eksemplaris koos originaalallkirjadega

%d bloggers like this: